INITIALS Male Image Budapest Borbélyszalon (cégnév: RAM Barber Kft., székhely: 1134, Taksony utca 9. fszt, 005, adószám: 2764865-2-41) és a Stikli Budapest (cégnév: Parnivan Kft., székhely: 3326, Ostoros Nagyvölgy u. 2., adószám: 27179600-2-10) Instagram és Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1.       Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a RAM Barber Kft. (1134, Taksony utca 9. fszt, 005) és a Stikli Budapest (cégnév: Parnivan Kft., székhely: 3326, Ostoros Nagyvölgy u. 2., adószám: 27179600-2-10) (továbbiakban: Szervező vagy INITIALS). 

2.       A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook vagy Instagram adatlappal rendelkező személy részt vehet, aki 18. életévét már betöltötte. 

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervezők hivatalos Facebook oldalán (facebook.com/initials.salon és facebook.com/stiklibudapest) és Instagram oldalán (instagram.com/initials.salon és instagram.com/stiklibudapest) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2022. október 26-tól 2022. november 25. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik az INITIALS Male Image Borbélyszalon Budapest Facebook vagy Instagram oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott bejegyzésben feltett kérés alapján a Stikli Budapest (facebook.com/stiklibudapest vagy instagram.com/stiklibudapest) valamint az INITIALS (facebook.com/initials.salon vagy instagram.com/initials.salon) hivatalos Instagram vagy Facebook oldalát beköveti, illetve a nyereményjáték hivatalosan közzétett bejegyzése alatt hozzászólást rögzít egy másik Instagram felhasználói fiók megjelölésével. Egy felhasználói fiók több hozzászólást tehet közzé, ha ezt minden alkalommal más Instagram felhasználói fiók megjelölésével teszi. 

3.4. A nyeremény sorsolására 2022. november 22-én kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a hivatalos Instagram és Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt a Stikli Budapestben egy alkalommal, szabadon fogyaszthatja le a megadott 15 000 Ft értékű kereten belül. 

4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2022. október 26. 19:00 óra

A Játék zárónapja: 2022. november 25. 23:59 óra

5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. november 22. A Játék zárónapja után legkésőbb 24 órával megtörténik. 

6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 1 db 15 000 Ft értékű utalvány a Stikli Budapest felajánlásával, amelyet a Stikli Budapest vendéglátó egység széles körű étel-, és ital kínálatából kiválasztva szabadon fogyaszthat le egy alkalom keretein belül. A 15 000 Ft értéken túlmutató esetleges további fogyasztás a Nyertest terheli. 

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 2 főt.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az INITIALS Budapest és a Stikli hivatalos közösségi média platformjain, Instagramon, illetve Facebookon. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A RAM Barber Kft. (1134, Taksony utca 9. fszt, 005,, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. 

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött elektronikus levél útján (hello@initials.hu). 

9.       Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11.   Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook és Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak, illetve Instagramnak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook és az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.